Կոսմետիկա և դիմահարդարման արվեստ

 

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորելու,  դիմահարդարման և կոսմետոլոգիական ծառայությունների ոլորտում մասնագիտանալու մեծ հնարավորություն:

 

Մասնագիտական գործունեության հիմնական զբաղմունքներն են.

Ուսումնառության տարիներին սովորողները քոլեջում նորագույն տեխնոլոգիաներով հագեցված ուսումնական կաբինետներում կմասնակցեն ուսուցողական-գործնական ծրագրերին, կուսումնասիրեն՝ դիմահարդարի, դիմահարդար-կոսմետոլոգի, մատնահարդարի, հոնքերի շտկման, թարթիչների սերտաճման, թարթիչների լամինացիայի իրականացման և մազեհեռացման  մասնագիտական  ծառայություններին: 

 

 

Ի՞նչ աշխատանքներ է իրականացնում «Դիմահարդար-կոսմետոլոգ» որակավորմամբ մասնագետը.

•  կոսմետիկ, դիմահարդարմանմատնահարդարմանկաբինետներիլրակազմումևգործարկում,

•  կոսմետիկ, դիմահարդարմանմատնահարդարմանկաբինետներիններկայացվողսանիտարականնորմերիիմացությունևպահպանում,

•  սարքավորումներին, գործիքներին, օգտագործվողնյութերիններկայացվողհիգիենիկպահանջներիիմացությունևպահպանում,

•  տեխնոլոգիականգործընթացիիրականացմանփուլերումհիգիենիկպահանջներիպահպանում,

•  կոսմետիկծառայությունների, ընթացակարգերիիրականացմանտեխնոլոգիաների, կանոնների, մեթոդների, ձևերիիմացություն, դիմահարդար-կոսմետոլոգիականծառայություններինախապատրաստականևավարտականաշխատանքներիիրականացում,

•  բոլորտեսակիմաշկի (դեմքի, ձեռքերի, ոտնաթաթերի), եղունգներիխնամքիմեթոդներիիմացությունևիրականացում,

•  դեկորատիվկոսմետիկայիտեսակներիիմացությունևկիրառում՝ինչպեսարտաքինիևտարիքայինկորեկցիայի, այնպեսէլզարդարմանևառանձինթերություններիքողարկմաննպատակով,

•  դիմահարդարմանտեխնոլոգիաներիիմացությունևիրականացում,

•  մատնահարդարման (մանիկյուր, պեդիկյուր) տեխնոլոգիաներիիմացությունևիրականացում,

•  հոնքերիշտկմանեղանակներիիմացությունևիրականացում,

•  թարթիչներիսերտաճեցմանևլամինացիայիտեխնոլոգիաներիիմացությանևիրականացում,

•  մազահեռացմանտեսակներիիմացությունևկիրառում։