Փաստաթղթեր

  2022թ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ      

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ  (2022-2023 ուսումնական տարի)

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻ ԵՎ ՍՓՅՈՒՌՔԱՀԱՅ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ (2022-2023 ուսումնական տարի) 

ՎԵՐԱԿԱՆԳՄԱՆ ԿԱՐԳ   

ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ԿԱՐԳ  

ՕՏԱՐԵՐԿՐԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՐԳ

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԱՄՓՈՓԻՉ  ԿԱՐԳ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔ 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԱՐՁԱԿՈՒՐԴ

ԽՈՐՀՐԴԻ  ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ         ԿԱՐԳ

 

                             ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՕՐԵՆՔԸ 

ՀՀ ՕՐԵՍԴՈՐԹՅԱՄԲ  ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ  ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ  ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏ ԵՎ  ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 28-Ի N 1330-Ն    ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ  ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

  

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ, ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ,ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ,ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ,ՊԱՐՏՔԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԵՎ ՄՈԴՈՒԼԱՅԻՆ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՈՒ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀԱՆՁՆՄԱՆ