Հանրային սննդամթերքի տեխնոլոգիա

Մասնագիտությունը տալիս է առկա համակարգի անվճար և վճարովի համակարգում սովորելու,  հանրային սննդի ծառայությունների ոլորտում մասնագիտանալու մեծ հնարավորություն:

 

Ստանալով «Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի պատրաստման» որակավորումը՝ լավագույն շրջանավարտները ուսումը կարող են շարունակել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա բաժնի 2-րդ կուրսում (Երևանի պետական համալսարան, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան և այլն):   

 

Մասնագիտականգործունեությանհիմնականզբաղմունքներնեն.

 

Ուսումնառության տարիներին սովորողները քոլեջում խոհանոցային սարքավորումներով հագեցած ուսումնական լաբորատորիաներում կմասնակցեն ուսուցողական - գործնական ծրագրերին, կուսումնասիրեն հանրայինսննդիպատրաստման տեխնոլոգի, խոհանոցիկառավարիչի (մենեջերի), խոհարարի հմտություններին:

 

Ի՞նչ աշխատանքներ է իրականացնում «Տեխնոլոգ՝ հանրային սննդի պատրաստման» որակավորմամբ մասնագետը.

 

• պահպանելանձնականհիգիենայինորմերը,

•  ստուգելսննդամթերքներիձեռքբերմանևմատակարարմանբոլորփաստաթղթերը,

•  կատարելսննդամթերքիզգայաբանականգնահատումևխոտանում,

•  պահեստավորելստացվածապրանքները՝սահմանվածնորմերինհամապատասխան,

•  պահպանելաշխատանքայինտարածքիսանիտարականևաշխատանքայինանվտանգությաննորմերը,

•  ստուգելմեխանիկական, ջերմայինևսառնարանայինսարքավորումներիընտրվածռեժիմները՝ըստհամապատասխանտեխնոլոգիաների,

•  հետևել  սննդամթերքի,  կիսապատրաստուկների  մշակման և  պատրաստման  գործընթացների  իրականացմանը՝  սահմանված  տեխնոլոգիաներին համապատասխան,

•  խոտանելարտադրանքիայնտեսակները, որոնքչենհամապատասխանումսահմանվածնորմերին,

•  ձևավորելպատրաստիարտադրանքըսահմանվածնորմերինհամապատասխան,

•  կազմակերպել սննդամթերքի և  կիսապատրաստուկների  փաթեթավորման,  տարայավորման և  պահպանման  գործընթացները՝  սահմանված տեխնոլոգիաներին  համապատասխան,

•  կազմելմենյու, հաշվարկելկերակրատեսակներինախնականգները,

•  կազմելբաղադրատոմսերևտեխնոլոգիականքարտեր: