Քոլեջի ավարտական կուրսերի 2022-2023թթ․ ուստարվա պետական որակավորման հանձնաժողովի կազմը համալրելու մասին

Հունիս 01 2023

ÐРζêØ Ü²Ê²ð²ðàôÂÚàôÜ

§ºðºì²ÜÆ Ü.²ÖºØÚ²ÜÆ ²Üì²Ü î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ N 2 äºî²Î²Ü øàÈºæ¦ äà²Î

 

 

29.05.2023Ã.                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ð ð ² Ø ² Ü N 39-Ü

 

 

        Ի լրումն  17052023թ N 38-Ü հրամանի՝քոլեջի  «Մենեջմենթ» 0413015 lll  և  «Ապահովագրականգործ» 0412035 lll ավարտականկուրսերի 2022-2023թթ ուստարվա պետական որակավորման հանձնաժողովի կազմը համալրել ՀԱՊՀ Ինժեներական տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ինժեներական տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչի  պաշտոնակատար Ելենա Պետրոսյանով՝ հիմք ընդունելով քոլեջի 2023թ ապրիլի 19-ի գրությունը  ՀԱՊՀ-ի ռեկտորին և նրա՝ 2905.2023թ պատասխանը։

 

                                                                                       

 

îÝûñ»Ý`                                 Î. гÛñ³å»ïÛ³Ý

                                   

 

 

ܳ˳·ÇÍÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿

àõë. ³ßË. ·Íáí ïÝûñ»ÝÇ ï»Õ³Ï³Éª

____________ Գ. Հարությունյան

29.05.2023Ã.             

                                                ի                                                                                                                                                                                                         ÆëϳϳÝÇ Ñ»ï ×Çßï ¿ª

³Ï³ÝÇ Ñ»ï ×Çßï ¿

ÆëϳϳÝÇ Ñ»ï ×Çßï                                                                                                                                                                                                                     ´³Å³Ýí³Í ¿ Áëï óáõó³ÏÇ     4   ûñÇݳÏ

Քոլեջի ավարտական կուրսերի 2022-2023թթ․ ուստարվա պետական որակավորման հանձնաժողովի կազմը համալրելու մասին

 

 

 

Վերջին Հայտարարությունները

Սեպտեմբեր 15 2023Թափուր աշխատատեղ

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

Ավելին

/Հրաման N 88-Ն , 28.08.2023թ. / Ռոտացիոն հանձնաժողովի որոշման ...

Ավելին
Սեպտեմբեր 07 2023Թափուր աշխատատեղեր

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

Ավելին