«Սառնարանային տնտեսություն» մասնագիտությամբ սովորողների պրակտիկան «Արմքոլդ» ՍՊԸ,«Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ

January 27 2023

Հունվարի 12-ինՆ.Աճեմյանիանվանտարածաշրջանային N2 պետականքոլեջի «Սառնարանայինտնտեսություն» մասնագիտությամբսովորող III կուրսիուսանողներըիրենցպրակտիկանամփոփեցինդասախոսՎ.Ղազարյանիգլխավորությամբ։ՈւսանողներըիրենցուսումնականպրակտիկանանցկացրեցինԱրմքոլդՍՊԸ-ում,որտեղամրապնդելենիրենցտեսականգիտելիքները։Նրանքկատարելենեռակցման,զոդման,ջերմամեկուսացման,մոնտաժման,վերանորոգմանևսպասարկմանաշխատանքներ,որիընթացքումխստորենպահպանվելենանվտանգությանբոլորկանոնները։ԱշխատանքներըկատարվելենինչպեսԵրևանքաղաքում,այնպեսէլՀայաստանիայլմարզերում։Սառնարանայինտնտեսությունմասնագիտության II,III և IV կուրսիուսանողներըուսումնականպրակտիկաենանցելնաև «ԲեկոնՊրոդուկտ» ՍՊԸ-ումևԱրթուրՀարությունյանԱՁ-ում։Ցուցաբերելովբարձրհետաքրքրությունևառաջադիմություն՝որոշուսանողներգործատուներիկողմիցստացելենաշխատանքիառաջարկներ։.                          

Դասախոս՝Վ.Ղազարյան

Last news

Բարի երթ սիրելի շրջանավարտներ

More

Մայիսի 24-ին երիտասարդների շրջանում տեղեկացվածությունը, հետաքրքրվածությունն ու ս...

More

Մայիսի 24-ին այցելեցինք «Տիեզերքի թանգարան». զգացինք տիեզերքի շունչը...

More