«Սառնարանային տնտեսություն» մասնագիտությամբ սովորողների պրակտիկան «Արմքոլդ» ՍՊԸ,«Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ

Հունվար 27 2023

Հունվարի 12-ինՆ.Աճեմյանիանվանտարածաշրջանային N2 պետականքոլեջի «Սառնարանայինտնտեսություն» մասնագիտությամբսովորող III կուրսիուսանողներըիրենցպրակտիկանամփոփեցինդասախոսՎ.Ղազարյանիգլխավորությամբ։ՈւսանողներըիրենցուսումնականպրակտիկանանցկացրեցինԱրմքոլդՍՊԸ-ում,որտեղամրապնդելենիրենցտեսականգիտելիքները։Նրանքկատարելենեռակցման,զոդման,ջերմամեկուսացման,մոնտաժման,վերանորոգմանևսպասարկմանաշխատանքներ,որիընթացքումխստորենպահպանվելենանվտանգությանբոլորկանոնները։ԱշխատանքներըկատարվելենինչպեսԵրևանքաղաքում,այնպեսէլՀայաստանիայլմարզերում։Սառնարանայինտնտեսությունմասնագիտության II,III և IV կուրսիուսանողներըուսումնականպրակտիկաենանցելնաև «ԲեկոնՊրոդուկտ» ՍՊԸ-ումևԱրթուրՀարությունյանԱՁ-ում։Ցուցաբերելովբարձրհետաքրքրությունևառաջադիմություն՝որոշուսանողներգործատուներիկողմիցստացելենաշխատանքիառաջարկներ։.                          

Դասախոս՝Վ.Ղազարյան

Վերջին Նորությունները

Փետրվարի 20-ին տեղի ունեցավ միջոցառում նվիրված Արցախյան գոյամարտին՝ «Անուն...

Ավելին

Փետրվարի 19-ը ամենայն հայոց բանաստեղծ Հով. Թումանյանի ծննդյան օրն է, այն նշվում ...

Ավելին

«Ներգրավված քաղաքացի» ուսումնական դասընթաց «Մեդիագրագիտու...

Ավելին