«Սառնարանային տնտեսություն» մասնագիտությամբ սովորողների պրակտիկան «Արմքոլդ» ՍՊԸ,«Բեկոն Պրոդուկտ» ՍՊԸ

Հունվար 27 2023

Հունվարի 12-ինՆ.Աճեմյանիանվանտարածաշրջանային N2 պետականքոլեջի «Սառնարանայինտնտեսություն» մասնագիտությամբսովորող III կուրսիուսանողներըիրենցպրակտիկանամփոփեցինդասախոսՎ.Ղազարյանիգլխավորությամբ։ՈւսանողներըիրենցուսումնականպրակտիկանանցկացրեցինԱրմքոլդՍՊԸ-ում,որտեղամրապնդելենիրենցտեսականգիտելիքները։Նրանքկատարելենեռակցման,զոդման,ջերմամեկուսացման,մոնտաժման,վերանորոգմանևսպասարկմանաշխատանքներ,որիընթացքումխստորենպահպանվելենանվտանգությանբոլորկանոնները։ԱշխատանքներըկատարվելենինչպեսԵրևանքաղաքում,այնպեսէլՀայաստանիայլմարզերում։Սառնարանայինտնտեսությունմասնագիտության II,III և IV կուրսիուսանողներըուսումնականպրակտիկաենանցելնաև «ԲեկոնՊրոդուկտ» ՍՊԸ-ումևԱրթուրՀարությունյանԱՁ-ում։Ցուցաբերելովբարձրհետաքրքրությունևառաջադիմություն՝որոշուսանողներգործատուներիկողմիցստացելենաշխատանքիառաջարկներ։.                          

Դասախոս՝Վ.Ղազարյան

Վերջին Նորությունները

Հունվարի 12-ին Ն.Աճեմյանի անվան տարածաշրջանային N2 պետական քոլեջի «Սառնարա...

Ավելին

հդսյակդհյսկադհյկսահդյկսաասկդսադ

Ավելին

«Հայ Խոհարարական Ավանդույթների Զարգացման և Պահպանման» 15 ամյակի կապա...

Ավելին