Հուշագիր ԶՈՎՔ սուպերմարկետների ցանցի հետ

July 19 2023

ԶՈՎՔսուպերմարկետներիցանցըշարունակումէիրկրթականևզարգացմանհամագործակցությունները:

ԱյսանգամհուշագիրկնքեցինքԵրևանիՆ. Աճեմյանիանվանտարածաշրջանայինթիվ2 պետականքոլեջ:

Վստահենք՝այսարդյունավետուպարտավորեցնողհամագործակցությունընորհաջողություններիգրավականկդառնա, ինչպեսԶՈՎՔ-ի, այնպեսէլ՝ուսանողներիհամար:

Քոլեջիուսանողներըհնարավորությունկստանանանցկացնելփորձաշրջան՝ԶՈՎՔ-իարագընդլայնվողցանցում, ձեռքբերելովգործնականհմտություններևանհրաժեշտփորձայսոլորտում:

Հատկանշականէ, որարդենիսկկանուսանողներ, ովքերանցնումենմասնագիտականփորձաշրջանմերցանցում:

Իդեպարդենիսկկանուսանողներ, ովքեր

անցելենաշխատանքի:

ԶՈՎՔ-իհետնմանհամագործակցություններըկրելուենշարունակականբնույթ:

Շնորհակալենքարդյունավետհամագործակցությանհամար:

Նորություններըդեռառջևումեն

Last news

Բարի երթ սիրելի շրջանավարտներ

More

Մայիսի 24-ին երիտասարդների շրջանում տեղեկացվածությունը, հետաքրքրվածությունն ու ս...

More

Մայիսի 24-ին այցելեցինք «Տիեզերքի թանգարան». զգացինք տիեզերքի շունչը...

More