Որակի ապահովման ազգային կենտրոն և ստացել դասընթացի մասնակցության հավաստագրեր

July 19 2023

Մայիսի 11-ին «Ուսանողությանձայն» նախագծիհերթականդասընթացնավարտածմերքոլեջիուսանողներըհյուրընկալվելէինՄասնագիտականկրթությանորակիապահովմանազգայինկենտրոնևստացելդասընթացիմասնակցությանհավաստագրերը։

Last news

Բարի երթ սիրելի շրջանավարտներ

More

Մայիսի 24-ին երիտասարդների շրջանում տեղեկացվածությունը, հետաքրքրվածությունն ու ս...

More

Մայիսի 24-ին այցելեցինք «Տիեզերքի թանգարան». զգացինք տիեզերքի շունչը...

More