Ռոտացիոն հանձնաժողովի որոշումը 2023թ. սեպտեմբերի 1-ից ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի

September 08 2023

èáï³óÇáÝ Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 2023թ. ë»åï»Ùµ»ñÇ 1-Çó Áëï Ù³ëݳ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ïáõñë»ñÇ Ï³ï³ñ»É ï»Õ³÷áËáõÙÝ»ñª ³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·Çó í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·  ¨ í׳ñáíÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ³Ýí׳ñ ѳٳϳñ·:

/Հրաման N 88-Ն , 28.08.2023Ã. /

Last announcements

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

More

        ՀՀ ԿԳՄՍՆ  «Երևանի Ն. Աճեմյ...

More