«Տիեզերքի թանգարան» այցելություն

July 19 2023

Մայիսի 24-ինայցելեցինք «Տիեզերքիթանգարան». զգացինքտիեզերքիշունչը, դիպչելովտիեզերքիցվայրէջքկատարածսարքերին, նաևտեղեկացանքհայևօտարազգիտիեզերագնացների, տիեզերանավերիճարտարագետների, գիտնականներիմասին:

ՀատուկշնորհակալությունտիեզերքիթանգարանիխորհրդիանդամպարոնԿ. Բայրամյանին, ինչպեսնաևԱրմինեինմեզսիրովուհամբերատարությամբայդամենըներկայացնելուհամար։

Դասախոսներ՝Ա. Արևշատյան, Ք. Մնացականյան, Կարգավարներ՝Ն. Հայրապետյան, Ա. Կարապետյան

Last news

Բարի երթ սիրելի շրջանավարտներ

More

Մայիսի 24-ին երիտասարդների շրջանում տեղեկացվածությունը, հետաքրքրվածությունն ու ս...

More

Մայիսի 24-ին այցելեցինք «Տիեզերքի թանգարան». զգացինք տիեզերքի շունչը...

More