«Հայ գրականություն»

July 19 2023

Մայիսի 10-ին, 11-ին, 12-ին, ուսանողներիհետազոտականաշխատանքըխթանելունպատակով 0411.01.5 1Ա, 0413.01.51Ա, 0413.05.51 կուրսերիմասնակցությամբտեղիունեցան «Հայգրականություն» առարկայիցինքնուրույնաշխատանքիներկայացմանդասեր՝առարկայականծրագրի՝ «Հովհ. Թումանյանիկյանքըևստեղծագործությունը», «Ավ. Իսահակյանիկյանքըևստեղծագործությունը», «Վ. Տերյանիկյանքըևստեղծագործությունը» թեմաներիշուրջ:

Դասախոս՝Լ. Թավաքալյան

Last news

Կազմակերպիչների կողմից «Ներգրավված քաղաքացի» դասընթացի  հավաստա...

More

«Սպասարկման կազմակերպումը հյուրանոցներում և զբոսաշրջային համալիրներում&raq...

More

Ապրիլի 29-ին քոլեջի ուսանողները այցելեցին Ազգային ժողով, դասախոս Ռ Սեփխանյան։...

More