«Հայ գրականություն»

July 19 2023

Մայիսի 10-ին, 11-ին, 12-ին, ուսանողներիհետազոտականաշխատանքըխթանելունպատակով 0411.01.5 1Ա, 0413.01.51Ա, 0413.05.51 կուրսերիմասնակցությամբտեղիունեցան «Հայգրականություն» առարկայիցինքնուրույնաշխատանքիներկայացմանդասեր՝առարկայականծրագրի՝ «Հովհ. Թումանյանիկյանքըևստեղծագործությունը», «Ավ. Իսահակյանիկյանքըևստեղծագործությունը», «Վ. Տերյանիկյանքըևստեղծագործությունը» թեմաներիշուրջ:

Դասախոս՝Լ. Թավաքալյան

Last news

Բարի երթ սիրելի շրջանավարտներ

More

Մայիսի 24-ին երիտասարդների շրջանում տեղեկացվածությունը, հետաքրքրվածությունն ու ս...

More

Մայիսի 24-ին այցելեցինք «Տիեզերքի թանգարան». զգացինք տիեզերքի շունչը...

More