«Գիտության և տեխնիկայի թանգարան» այցելություն

July 19 2023

Մայիսի 24-ին երիտասարդներիշրջանումտեղեկացվածությունը, հետաքրքրվածություննուսերըգիտությաննկատմամբբարձրացնելունպատակովայցելեցինք «Գիտությանևտեխնիկայիթանգարան»։

Տեղեկացանքնաևհայազգիգիտնականներիևգիտությանբնագավառումնրանցներդրումներիմասին։

ՀատուկշնորհակալությունՔրիստինեինայդամենըմեզսիրովուհամբերատարությամբներկայացնելուհամար։

Դասախոսներ՝Ն. Ավետիսյան, Մ. Աղեկյան, Ա. Արևշատյան,

Last news

Բարի երթ սիրելի շրջանավարտներ

More

Մայիսի 24-ին երիտասարդների շրջանում տեղեկացվածությունը, հետաքրքրվածությունն ու ս...

More

Մայիսի 24-ին այցելեցինք «Տիեզերքի թանգարան». զգացինք տիեզերքի շունչը...

More